Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
CLASS WITHOUT WALLS – EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
TRIEDA BEZ STIEN – VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC
Miesto realizácie projektu:
EUROPASS SRL , Florencia Taliansko
EduFuture, Vantaa Fínsko
Carl Duisberg Training Center, Berlín Nemecko
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Trvanie projektu:
od 01.09.2019 do 31.01.2021
CIELE PROJEKTU:
 • Inovovať a modernizovať vzdelávací program v odbore staviteľstvo zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Zlepšenie kľúčových kompetencií a naplnenie potrieb učiteľov prostredníctvom účasti na štruktúrovaných kurzoch
 • Implementácia inovatívnych metód a foriem práce
 • Zlepšenie jazykového vzdelávania prostredníctvom implementácie metódy CLIL
 • Skvalitňovanie manažmentu riadenia školy a zavedenie metódy vnútorného benchmarkingu
 • Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so strednými školami a vzdelávacími inštitúciami

AKTIVITY:
 • Účasť na štruktúrovaných kurzoch

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
 • Učitelia odborných predmetov a cudzích jazykov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu, ktoré budú mať priamy dopad na skvalitnenie a dlhodobý rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Po návrate zo štruktúrovaných kurzov účastníci budú vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi, rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach, získajú možnosť nahliadnuť do pracovného prostredia zahraničných vzdelávacích inštitúcií, inšpirujú sa a osvedčené postupy aplikujú do podmienok školy. Nadviažu spoluprácu s ich zástupcami a položia základy dlhodobých medzinárodných partnerstiev na rôznych platformách.

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Informácie o projekte

Účasť pedagógov a zástupcov vedenia školy na štruktúrovaných kurzoch postupne zmení a skvalitní vzdelávanie školy od základov. Kľúčom k úspešnej transformácii školy od tradičnej po modernú, otvorenú-bez hraníc sú jej učitelia a manažment školy. Projekt sa primárne zameria na rozvoj ich kľúčových kompetencií a zručností, aby dokázali naštartovať, zavádzať a vyhodnocovať potrebné zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, naučili sa pružne reagovať na potreby žiakov a trhu práce.
Účasť na štruktúrovaných kurzoch im prinesie praktické skúsenosti a poznatky s transformáciou obsahu predmetov do jeho digitálnej podoby. Zároveň získajú zručnosti v lepšej organizácii vyučovania - efektívnym využívaním PC, tabletov a smartfónov.

Predstavenie našej školy

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 230 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu, ktorá realizuje projekt na podporu zdravia. Medzi priority vzdelávania patrí odborné vzdelávanie a výchova stredných technických kádrov pre stavebníctvo, výučba grafických informačných systémov a cudzích jazykov.

Učiteľský zbor tvoria inovatívni učitelia, ktorí sa ďalej vzdelávajú a podieľajú sa na premene tradičnej školy na modernú. Výučba sa uskutočňuje nielen na klasických vyučovacích hodinách, ale aj mimo školy, škola spolupracuje s univerzitami, stavebnými firmami, neštátnymi vzdelávacími inštitúciami, kultúrnymi inštitúciami, družobnými školami doma i v zahraničí, realizuje učiteľské aj žiacke konferencie, domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, výmenné pobyty žiakov, odborné súťaže.
Naša škola zabezpečuje stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo-odvetvie hospodárstva, ktoré sa musí prispôsobovať najnovším trendom v oblasti stavebníctva. Jedným z takýchto trendov je znižovanie nákladov na energie. Riešením je projektovanie a realizácia tzv. inteligentných domov / Smart Home.

Za našu prioritu pre najbližších 5 rokov považujeme skvalitňovanie a modernizáciu odborného vzdelávania, čerpanie inšpirácie na jeho skvalitňovanie účasťou žiakov na odbornej praxi v zahraničí, ktorí získané poznatky a zručnosti implementujú do svojich ročníkových prác z odbornej praxe a po ukončení školy sa bez problémov zamestnajú na trhu práce. Našim zámerom je poskytnúť vzdelanie integrujúce odborné teoretické poznatky a účasť na odbornej praxi, ktoré vytvárajú kompaktný súbor poznatkov, zručností a kompetencií potrebných na uplatnenie sa na globálnom trhu práce. Modernizáciou a internacionalizáciou odborného vzdelávania na našej škole, schopnosťou flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce, ovplyvnenými regionálnymi podmienkami a prípravou vysokokvalitných odborných pracovníkov chceme zatraktívniť štúdium na našej škole a postupnými krokmi chceme inovovať študijný odbor a vzdelávanie, ktoré budú lepšie reagovať na globálny trh práce.

Škola sa medzi prvými zapojila do projektu Infovek a stala sa tak jedným z prvých regionálnych školiacich stredísk na Slovensku s nepretržitým prístupom k internetu. V rokoch 2001 až 2008 bolo v našom Školiacom stredisku pre informatiku a pre ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl vyškolených niekoľko sto učiteľov. Realizáciou projektov Otvorená škola a Digitálni štúrovci sa naša škola stala ostrovčekom vzdelávania v informačno-komunikačných technológiách aj pre širokú verejnosť - od malých školákov, cez rómske deti a deti z Krízového centra SOS až po dôchodcov. Od roku 2009 pracuje na škole Klub moderných učiteľov podporovaný Microsoftom - Partneri vo vzdelávaní, ktorý je otvorený pre všetkých učiteľov regiónu, a ktorý pravidelne organizuje odbornú pedagogickú konferenciu Učíme pre život.

Naša škola v súčasnosti realizuje nasledovné projekty:
 • projekt ESF premena tradičnej školy na modernú s názvom "Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce"
 • projekt Erasmus+ KA102 SMART HOME - INNOVATIVE TRENDS IN VOCATIONAL EDUCATION
 • projekt Erasmus+ KA101 CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.